Tűzoltás

Hogyan is kapcsolódik a tűzoltás a projektmenedzsmenthez, pénzügyi elszámoláshoz, pályázatíráshoz?

Ügyfeleink többsége azzal keres meg minket, hogy az általuk tervezett projekt nem a megszokott módon halad, vagy zárult le. Általában szűkös határidővel, vagy határidő utáni feladatok elvégzésével bíznak meg minket.

Mi nem hiszünk a nyertes pályázatban, mi a nyertes projektben hiszünk.

Ez első hallásra kicsit furcsának tűnhet, de nem az. A jól megtervezett és átgondolt projektek esetében nem fordulhat elő az, hogy a megvalósítás közben derül ki, mekkora problémákkal kell még a megvalósítónak szembenéznie. Milyen indikátorokat vállaltak annak érdekében, hogy nyerjenek?!

Nyertes projekt

Két szervezet teljesen egyforma projektet valósít meg egy azon időben és helyen, mindketten nyertes projekttel rendelkeznek, az elnyert támogatás nem fordítható bérekre és járulékokra, eszközt vásárolnak és ingatlant újítanak fel. Az "A" szervezet 25 millió Ft-ot nyert és ezért cserébe 5 főt fog foglalkoztatni, "B" szervezet 15 millió Ft-ot nyert és 2 főt fog foglalkoztatni. Akkor látszik igazából a jelentős különbség, amikor kiderül, hogy "A" szervezetnek a gép üzemeltetéséhez nincs is szüksége az 5 fő plusz munkavállalóra és nem termel majd hasznot. Így, a plusz 10 millió Ft hosszú távon már semmilyen előnyt nem biztosít a számára.


Pályázatírás:

Ide azon feladatokat soroljuk, amikor egy pályázat még nem került leadásra, miért is?

Le nem adott pályázat:

Több okból is lehet nem leadott pályázatot ismételten életre kelteni. Már korábban beadásra került, de forráshiány vagy gyenge projekt miatt elutasításra került.

Megoldás: Ilyen esetben szakembereink átvizsgálják a szervezet nem nyertes pályázatait, a kiírásokat és annak megfelelően a szervezet vezetőségével közösen kijelölik a megoldás felé vezető utat. Legtöbbször elegendő az útmutató szerinti pontosítás, plusz tevékenységek kiemelése, pontszerzési lehetőségek kiaknázása.

Félbe hagyott pályázat:

Nem volt elegendő idő a pályázat beadására, vagy egy másik pályázatíró cég nem tudta elkészíteni sem határidőre sem szakmailag megfelelően, az ezzel foglalkozó kolléga távozott a szervezettől.

Megoldás: Talán ez az egyik legnehezebb feladat, hiszen más gondolatmenetét átvenni nem könnyű. A projekt alapos átvizsgálása után eldöntjük, hogy van -e értelme felvenni a szálat és onnan folytatni vagy érdemesebb a teljes tervezési folyamatot elölről kezdeni. Az esetek többségében szerencsésebb az új kiírásnak megfelelően elölről kezdeni a teljes tervezési folyamatot mert ez nagyobb sikerrel valósítható meg.

Elutasított pályázat:

Számtalan esetben fordulnak ezzel a kéréssel hozzánk, egy elutasított pályázat után, pláne ha nagy összegű, meginog a bizalom a pályázatot készítő cégben.

Megoldás: Három indok miatt utasíthatnak vissza egy pályázatot, forráshiány, formai hiba, kevés pontszámot ért el a projekt. Ebben az esetben is teljes átvilágításra van szükség mind a szervezet mind projekt kapcsán.

A forráshiány (ami már egyre ritkábban fordul elő) miatt elutasított pályázat formailag megfelelt, de valószínű nem kapott elegendő pontszámot ahhoz, hogy a nyertesek  között legyen. Ez lehet azért is, mert például 12 pályázatot támogattak és a beérkező projektek száma meghaladta a 80 db-ot. Így a pályázatunk hiába volt magas pontszámú mégis kevésnek bizonyult ahhoz, hogy a 12 nyertes között legyen. Egy átvizsgálás után kiderülhet és persze a nyertes lista alapján, hogy min kell ahhoz változtatnunk, hogy a következő fordulóban már nyertessé váljon.

Formai hiba miatt elutasított pályázat esetében annak okát kell vizsgálni, sok esetben előfordul, hogy a kiírás szerinti útmutatóban található formai követelmények közül átsiklottunk valamin. Egy konkrét példát nézve, a pályázati útmutató rendelkezett arról, hogy a pályázat másodpéldányának elő oldalát cégszerűen aláírtan kell leadni melynél sem a pecsét sem az aláírás nem lehet másolati, ez egyértelműen formai hiba és elutasításra kerül. Amennyiben a pályázati konstrukció ismételten kiírásra kerül ezt a hibát könnyű orvosolni. Ettől függetlenül nagyon fontos a tartalmi ellenőrzés is, hiszen a bíráló bizottság erről nem hozott határozatot.


Projektmenedzsment:

A projektmenedzsment állapota már egy sikeresebb állapot, hiszen egy nyertes projetet valósítunk meg.

- teljes körű projektmenedzsment átvilágítása, szakvélemény készítése, a projekt ütemének áttervezése, a projekt ütemtervének összehangolása a költségvetéssel, projekt-előrehaladási jelentés készítése, jelentések hiánypótlása, záró projekt-előrehaladási jelentés készítése, záró projekt-előrehaladási jelentés hiánypótlása, projekt-fenntartási jelentés

Szerződéskötés keretén belül az alábbi feladatokkal találjuk szembe magunkat:

 • Kommunikáció a KSZ és a pályázó között, elektronikus felületen keresztül, azonnali értesítések / papír alapú értesítések, (Mit érdemes figyelembevenni milyen határidő vonatkik rám?)
 • Támogatói döntés, szerződéskötéshez szükséges dokumentumok, (Mit kell újra benyújtani, mi változott mit fogadnak el mit nem?)
 • Dokumentumok megfelelősége, biztosítékok, elkülönített bankszámla, (Lehet -e a költségvetésen utólag módosítani?)
 • Folyamat, határidők; hiánypótlás
 • Költségvetés módosítása a Döntés Előkészítő Bizottság - döntés függvényében
 • A támogatói döntés hatályvesztése, elállás a szerződéskötéstől
 • Előlegigénylés, előleggel való elszámolás
 • Kedvezményezetti kötelezettségek a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől kezdődően

Szerződésmódosítás/változásbejelentés keretén belül az alábbi feladatokkal találjuk szembe magunkat:

 • Bejelentési kötelezettség – Kezdeményezés módja, időbelisége, feltételei
 • Szerződésmódosítás és változásbejelentés formái
 • A szerződésmódosítás és változás bejelentés folyamatának fő lépései, és alkalmazandó határidők
 • Módosítási igények előzetes egyeztetése
 • Alkalmazandó alapelvek, szabályok a módosítások, változtatások elkészítése során, pl. újonnan bevett  tevékenységek, műszaki, szakmai tartalom változása, átcsoportosítások, kamatbevételek, többletköltségek, eszközmódosítás, indikátormódosítás, határidő hosszabbítás
 • Elszámolással való kapcsolat – finanszírozás csak hatályos szerződés alapján
 • Költségvetés és költségmódosító tábla alkalmazása
 • Sablonok, elérhetőségek, benyújtás módja, Pályázó tájékoztató felület használata, működése, alkalmazottak hozzárendelése

Pályázati elszámolás

- kifizetési kérelmek összeállítása, elszámolási jogviták rendezése, szerződések készítése, utólagos változtatása, pénzügyi dokumentáció áttekintése, véleményezése, szakvélemény készítése, pénzügyi feladatok meghatározása és módosítása, jogi szaktanácsadás

Egyre tőbben keresnek meg minket azzal a feladattal, hogy a nyertes pályázatuk sesetében nem boldogulnak a kifizetési kérelmeik elkészítésével.

Nem minden cég vállalja ugyanis, hogy a pályázat elkészítése után a menedzsmentet segíti vagy a pénzügyi munkatársat támogatja, kifizetési kérelmeket előkészíti vagy elkészíti.

Ezen a területen több mint 10 éves tapasztalat áll rendelkezésünkre, számtalan olyan projetet menedzseltünk le, ahól a projekt zárás előtt 1 hónappal derült ki, hogy a forrás 80-90%-a nincs lehívva.

A kifizetési kérelmeket sikerdíj ellenében is vállaljuk.

Keressen bátran minket az alábbi elérhetőségeken. 

 Kifizetési kérelmek:

 • Szabályozók, alapfogalmak
 • Elszámolhatósági szabályok (ESZA, ERFA)
 • Bizonylatok, dokumentumok típusai, formai és tartalmi követelményei
 • A dokumentummátrix
 • A kifizetési kérelem összeállítása, a Pályázó tájékoztató felület használata
 • A számlaösszesítők fajtái, használatuk
 • Önellenőrzés
 • Tudnivalók a kifizetési kérelem KSZ általi ellenőrzésének szabályairól. Határidők.
 • Hiánypótlás. Korrekció. (Ami mindig van:)
 • Szabálytalanság, visszatartás esetei.
 • Kifogás lehetősége

Időszaki és záró beszámoló és időközi és záró projekt előrehaladási jelentések:

 • Szakmai előrehaladás dokumentálása, elvárások
 • Időközi és záró beszámoló, valamint időközi és záró előrehaladási jelentés alapvető tartalmi elvárásai:
  • Indikátorok
  • Tájékoztatás és nyilvánosság
  • Környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlőség
  • Pályázó tájékoztató felület kitöltés

A projekt eredményeinek fenntartása, Projekt Fenntartási Jelentések

 • A fenntartási és a vállalási kötelezettség
 • Határidők. Fizikai teljesítés, megvalósítás, befejezés
 • A Projekt Fenntartási Jelentés formai és tartalmi követelményei
 • Pályázó tájékoztató felület használata, a Projekt Fenntartási Jelentés elkészítése
 • Döntés: elfogadás, elutasítás. Hiánypótlás. A döntést felfüggesztő tényezők. A korrekció lehetősége.
 • Beszámoló a vállalások teljesítéséről. További kötelezettségek ismertetése. Helyszíni ellenőrzés.
 • A fenntartási időszak és a Támogatási Szerződés lezárása. Dokumentummegőrzési kötelezettség.

Projektek részletes vagy teljes körű pénzügyi és szakmai áttervezése

Abban az esetben van erre szükség, amikor a projetünk vagy szakmailag vagy pénzügyileg megvalósíthatatlannak tűnik vagy időközben derül ki, hogy az általunk vállalt indikátorok nem vagy csak részben teljesíthetők.


Futó vagy lezárult projekt "félresiklása" (hamis adatok, gazdasági csalás, sikkasztás)

A projektek csak nagyon kis százalékát érinti ez a fajta "probléma", de előfordul, hogy cégünket azzal keresik meg, hogy a projekt során valótlan vagy hamis adatokat adtak meg az indikátorok (egyéb mutatók) alátámasztásaként (ez ügyben esetleg szabálytalansági eljárást is kezdeményeztek). Esetlegesen a projekt pénzügyi részénél gazdasági csalás sikkasztás ténye merül fel, vagy bizonyíthatóan felróható a projekt pénzügyi munkatársának.

Ezek olyan jellegű problémák melyek nagyfokú megértést és bizalmat követelnek mind a projektgazda mind a tanácsadó szervezet részéről. Amennyiben úgy érzi az ön szervezeténél is gyanítható ilyen tény vagy már bizonyosságot is nyert, kérem nyugodtan forduljon hozzánk bizalommal. Ilyen esetben kérem közvetlenül telefonon keresztül keressen minket.

Számos ilyen problémát kezeltünk már kellő hatékonysággal, ilyen jellegű problémájával nincs egyedül, forduljon hozzánk bizalommal.

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +